Contact

Nú nawa kúni ni ja kaꞌan ni xi kakan-tnu ni te ichi chii a chi iyo in nuu kuu tee ni. Nú kúni ni ja jin ndakoneꞌe sa, te kuu tee ni naxe nani ni jiꞌin correo electrónico ni.

Target Image