Ja kondeꞌya o Tnuꞌu Suꞌsi ma

Tnuꞌu xinañuꞌu ni kaꞌan Suꞌsi ma

Tnuꞌu vii tnuꞌu vaꞌa Suꞌsi ma

 Tnuꞌu vii tnuꞌu vaꞌa Suꞌsi ma sukan ni tee tee nani Lucas ma

Yaa saꞌan ñuu savi