Ja ni ka saꞌa jaku-ka ñayii

Jaku-ka siki saꞌan ñuu savi Magdalena Peñasco ma, ya'a sa'a ni click.

Siki sa'an ñuu savi ma ja ni tee Bárbara Hollenbach ma, ya'a sa'a ni click.

Gramática sa'an ñuu savi Magdalena Peñasco ma, ya'a sa'a ni click.